3M maakt gebruik van cookies op deze website U vindt gedetailleerde informatie over cookies en het gebruik ervan in ons Privacybeleid. U kunt de instellingen met betrekking tot cookies te allen tijde aanpassen door op Cookievoorkeuren in de voettekst van deze pagina te klikken.

Door te klikken op 'Aanvaarden en doorgaan' bevestigt u dat u instemt met het gebruik van cookies op uw computer

Aanvaarden en doorgaan

Ga naar hoofdnavigatie Ga naar sitenavigatie Ga naar hoofdmenu All 3M.com Site Map

Juridische Informatie - Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van de website 3M Company, USA ( 3M ) en de dochterondernemingen in België

Inhoudstafel:

  1. Auteursrechten en gebruik van inhoud
  2. Andere voorwaarden en mededelingen kunnen van toepassing zijn
  3. Andere intellectuele eigendomsrechten
  4. Disclaimers
  5. Informatie toesturen aan 3M
  6. Toepasselijk recht en gegevens van dochterondernemingen

Lees aandachtig de onderstaande gebruiksvoorwaarden voordat u deze website gebruikt. De toegang tot en het gebruik van deze website en zijn inhoud worden enkel toegestaan indien u al deze voorwaarden aanvaardt en naleeft. Gebruikers die deze voorwaarden niet aanvaarden, worden verzocht de website onmiddellijk te verlaten en het materiaal dat ze van deze website hebben gehaald, niet langer te gebruiken.

1. Auteursrechten en gebruik van inhoud.

Deze site is zowel een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd, als een databank waarop 3M de auteursrechten en rechten van de producent bezit. De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van 3M.

U hebt evenwel het recht om de inhoud van deze website te bekijken, te downloaden en te reproduceren, doch enkel voor doeleinden van interne informatie en op voorwaarde dat 1) de auteursrechterlijke vermeldingen worden behouden, 2) u alle mededelingen in het originele materiaal behoudt 2, 3) u de afbeeldingen enkel gebruikt met behoud van de tekst die bij de afbeeldingen hoort en 3) de volgende auteursrechtclausule vermeldt: © 3M. Alle rechten voorbehouden. , 4) u de inhoud gebruikt voor niet commerciële doeleinden en 5) u de inhoud op geen enkele manier verandert. Anders dan hierboven beschreven, mogen de gegevens op deze website niet worden gepubliceerd of voor een commercieel doel worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 3M.

U mag geen enkel deel van deze website beschikbaar stellen als onderdeel van een andere website, niet via een hyperlink noch op een andere manier. Deze website en de inhoud ervan mag niet worden gebruikt om een database van om het even welke aard aan te leggen. De website en de inhoud ervan mag evenmin (geheel of gedeeltelijk) worden opgeslagen in databases voor toegang door u en of om het even welke derde of om een database te verspreiden die het geheel of een deel van de website of de inhoud ervan bevat.

Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

2. Andere voorwaarden en mededelingen kunnen van toepassing zijn.

Er kunnen bijkomende voorwaarden en bepalingen van toepassing zijn op handelstransacties of promoties die door 3M via deze website gebeuren. Er zullen bijkomende voorwaarden gelden voor alle bulletin-board diensten, chatzones en/of andere berichten- of communicatiefaciliteiten die via deze website worden aangeboden. Niets uit deze pagina met juridische informatie is bedoeld om een overeenkomst die momenteel van kracht is tussen u en 3 M te wijzigen of aan te passen.

Hoewel deze gebruiksvoorwaarden bedoeld zijn om algemeen van toepassing te zijn op alles wat zich op de website 3M.com bevindt, kan deze website nog andere kennisgevingen op het gebied van eigendomsrechten en gebruiksvoorwaarden bevatten waarvan de bepalingen ook moeten worden nageleefd en gevolgd aangezien ze van toepassing zijn op de specifieke delen van deze website waarvoor ze bedoeld zijn. Sommige gedeelten van de website zijn bestemd voor publiek in bepaalde landen zoals aangegeven met specifieke landverwijzingen in de kopregels van de websitepagina (bijvoorbeeld, "3M United States" of "3M België"). De gebruiksvoorwaarden voor websitepagina's die specifiek zijn voor bepaalde landen kunnen verschillen en kunnen worden geopend via de 3M-website voor dat specifieke land. 3M behoudt zich het recht voor om alle rechten vermeld in deze pagina met juridische informatie op elk moment te herroepen of te wijzigen door deze pagina bij te werken.

3.  Andere intellectuele eigendomsrechten.

De meeste benamingen, logos en merken die in deze site worden gebruikt, onder andere de naam 3M, het 3M-logo, Post-it, Scotch, Scotch-Brite, Scotchgard, en Thinsulate zijn de eigendom van 3M en wettelijk beschermd. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van 3M.

Handelsmerken van andere partijen zijn zoveel mogelijk geïdentificeerd en 3M erkent hun rechten.

Elk product, proces of technologie beschreven in de inhoud van deze website kan het voorwerp zijn van andere door 3M voorbehouden intellectuele eigendomsrechten en waarvoor hieronder geen licentie is verleend.

4.   Disclaimers.

DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE WORDT U MEEGEDEELD "ZOALS ZE IS," EN IS ENKEL BESTEMD VOOR DOELEINDEN VAN INTERNE INFORMATIE, ZONDER ENIGE VERKLARING OF GARANTIE DAT DE INFORMATIE ACCURAAT OF VOLLEDIG IS OF ZONDER ENIGE ANDERE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN ELKE IMPLICIETE VERKLARING OF GARANTIE BETREFFENDE DE KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-OVERTREDING. 3M IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK TEN OPZICHTE VAN WIE DAN OOK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DOOR GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DOOR TE VERTROUWEN OP INFORMATIE OF INHOUD DIE VIA DEZE WEBSITE OF VIA EEN DOOR EEN HYPERLINK VERBONDEN WEBSITE IS GEOPEND, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE VOORTVLOEIEND UIT WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, OF VERLIES VAN GEGEVENS, ZELFS AL WERD 3M UITDRUKKELIJK INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE, IN HET MEEST UITGEBREIDE WETTELIJK TOEGESTANE BEREIK.

Het materiaal op deze website kan technische onnauwkeurigheden of tikfouten bevatten. Deze informatie mag gewijzigd, bijgewerkt of verwijderd worden zonder voorafgaande verwittiging. 3M kan op elk tijdstip de producten en/of de programma's beschreven in dit materiaal verbeteren en/of veranderen. 3M garandeert niet dat deze website ononderbroken of foutvrij zal werken of dat defecten zullen worden gecorrigeerd. 3M garandeert niet dat deze website compatibel is met uw computerapparatuur of dat deze website of haar server vrij is van fouten, virussen, wormen of "Trojaanse paarden" en 3M is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u zou lijden als gevolg van dergelijke schadelijke elementen.

Het raadplegen en/of gebruik van de website gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. 3M is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van een onderbreking of het stopzetten van de website en/of diensten. 3M kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website noch voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Bovendien verklaart of garandeert 3M niets omtrent elke andere website die u zou openen via deze website. 3M voorziet in deze links naar andere websites enkel om het u gemakkelijk te maken, en het vermelden van links impliceert niet dat 3M deze websites of de inhoud ervan goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats.

5.  Informatie toesturen aan 3M.

Lees aub ons Privacybeleid voor algemene informatie. 3M wenst geen vertrouwelijke gegevens of informatie waarop eigendomsrechten rusten van u te ontvangen via haar website, tenzij u een andere schriftelijke overeenkomst met 3M heeft in verband met het delen van die informatie. Alle informatie die 3M via haar website ontvangt, met uitzondering van uw persoonlijke identificatiegegevens zoals beschreven in het 3M-Privacybeleid, zal als NIET VERTROUWELIJK worden beschouwd. DOOR HET VERSTUREN VAN INFORMATIE NAAR 3M VIA DEZE WEBSITE OF VIA EEN ANDERE ELEKTRONISCHE WEG ZONDER EEN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST MET 3M IN VERBAND MET DIE VERZENDING, GEEFT U 3M DE TOESTEMMING OM DIE INFORMATIE ZONDER VERPLICHTING TEGENOVER U VOOR OM HET EVEN WELK DOEL TE GEBRUIKEN. Wilt u een gepatenteerd productidee opsturen naar 3M, klik dan op deze link.

 

6.  Toepasselijk recht en gegevens van dochterondernemingen.

Deze gebruiksvoorwaarden en de toegang tot deze site zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil zal uitsluitend worden beslecht door de Rechtbanken van Brussel of in voorkomend geval het Vredegerecht van Brussel, 1e kanton. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Bedrijfsgegevens

3M Belgium bvba/sprl
1831 Diegem

.

 

Interessante Links