3M maakt gebruik van cookies op deze website U vindt gedetailleerde informatie over cookies en het gebruik ervan in ons Privacybeleid. U kunt de instellingen met betrekking tot cookies te allen tijde aanpassen door op Cookievoorkeuren in de voettekst van deze pagina te klikken.

Door te klikken op 'Aanvaarden en doorgaan' bevestigt u dat u instemt met het gebruik van cookies op uw computer

Aanvaarden en doorgaan

Ga naar hoofdnavigatie Ga naar sitenavigatie Ga naar hoofdmenu All 3M.com Site Map

Kijk!

 

Grote Gift - Reglement

Doelstelling

De doelstelling van de ‘Grote Gift’ is het ondersteunen van organisaties zonder winstoogmerk, die zich op een positieve manier richten op de bevordering van de specifieke doelen van die organisaties binnen de door 3M aangewezen categorieën binnen en ten behoeve van de samenleving in België.

Welke Goede Doelen kunnen aangemeld worden?

Organisaties moeten voorkomen op de lijst van erkende instellingen, zoals opgemaakt door de Administratie van de Fiscaliteit of in het bezit zijn van een attest van de Koning Boudewijnstichting en passen binnen één van de door 3M aangewezen categorieën. Alleen deze organisaties kunnen t/m 31 maart aangemeld worden voor de ‘Grote Gift’ die door 3M Belgium ter beschikking gesteld wordt.

Criteria

Om in aanmerking te kunnen komen voor (een nominatie voor) de Grote Gift dient de organisatie te voldoen aan de volgende eisen:

 • Organisaties moeten voorkomen op de lijst van erkende instellingen (Erkend jaar 2014), zoals opgemaakt door de Administratie van de Fiscaliteit;
 • de organisatie is actief in België;
 • de doelstellingen van de organisatie zijn in lijn met de waarden en bedrijfsdoelstellingen van 3M Belgium;
 • de gift wordt binnen één jaar na toekenning besteed in België aan een project waarvan het resultaat binnen dezelfde periode van één jaar zichtbaar is;
 • het Project wordt uitgevoerd ten gunste van de samenleving in België;
 • de organisatie heeft niet gedurende een van de voorgaande drie edities de Grote Gift van het 3M Fonds ontvangen;
 • Het 3M Fonds behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen om haar moverende redenen van bovenstaande criteria af te wijken.

Categorieën

Om in aanmerking te kunnen komen voor (een nominatie voor) de Grote Gift dient het doel te passen binnen één van de volgende categorieën:

Mens: verbeteren van de fysieke of geestelijke gezondheid en/of het welzijn van de mens.

 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Medische behandeling
 • Welzijn voor de mens gerelateerd aan of in enigerlei verband staande tot de fysieke of geestelijke gezondheid

Milieu & Maatschappij: natuur en milieu, welzijn en cultuur.

 • Cultuur
 • Behoud van cultureel erfgoed
 • Recreatie en ontspanning
 • Educatie & voorlichting
 • Natuurbehoud
 • Verbeteren leefmilieu of natuurlijke habitat
 • Welzijn voor dieren

Deelname- en toekenningproces

Het deelname- en toekenningproces van de ‘Grote Gift’ uit het 3M Fonds, bestaat uit een aantal stappen, namelijk:

 • Aanmelding
 • Toetsing aanmelding
 • Nominatie
 • Stemmen
 • Jury-beoordeling
 • Toekenning

Aanmelding

Organisaties kunnen uitsluitend via het aanmeldformulier op de website aangemeld worden. Het aanmeldformulier dient gegevens te bevatten waaruit blijkt dat:

 • de organisatie voldoet aan de hierboven genoemde criteria;
 • de doelstellingen van de organisatie in lijn zijn met waarden en bedrijfsdoelstellingen van 3M Belgium;
 • de voorgestelde besteding van de gift in lijn is met de doelstellingen van het 3M Fonds;
 • de voorgestelde besteding van de gift binnen één jaar plaatsvindt in België;
 • het resultaat van de besteding binnen dezelfde periode van één jaar zichtbaar zal zijn.

Door aanmelding accepteert de organisatie volledige aansprakelijkheid voor de schade die door of namens haar opzettelijk of wegens grove nalatigheid aan het merk 3M wordt aangericht.

Toetsing aanmelding

Na indiening van het aanmeldformulier wordt de aanmelding getoetst door een jury, onder toezicht van het bestuur van het 3M Fonds.

De jury behoudt zich het recht voor om een aanmelding af te wijzen indien naar de mening van de jury (i) het lijkt of blijkt dat door deze aanmelding of door nominatie van de organisatie de belangen van, of beeldvorming over, het 3M Fonds en/of haar sponsor(en)/donateur(s) worden geschaad, (ii) anderszins naar de mening van de jury niet aan de voorwaarden van het 3M Fonds is voldaan. Over beslissingen omtrent de beoordeling van een aanmelding is geen correspondentie mogelijk.

Nominatie

Wanneer de aanmelding wordt goedgekeurd is de organisatie daarmee genomineerd voor de Grote Gift. De organisatie wordt dan als genomineerde op de website vermeld.

De omschrijving van de nominatie op de website www.3Mfonds.be bevat ook door de aanmelder(s) aangedragen argumenten waarmee aan bezoekers van de website wordt uitgelegd wat de aard van de organisatie is en waaraan, wanneer en hoe de eventueel toe te kennen Grote Gift zal worden besteed.

Zodra de beslissing tot nominatie is genomen, is 3M gerechtigd de verstrekte informatie, waaronder eventuele verstrekte grafische materialen te gebruiken voor publicatie- en/of communicatiedoeleinden.

Stemmen

Alleen 3M medewerkers kunnen eenmalig hun stem uitbrengen op een georganiseerd tijdbestek op één van de genomineerde Goede Doelen in Nederland en/of België.

Jury-beoordeling

De jury vraagt aan de nummers 1 om aanvullende informatie. De jury brengt eventueel een bezoek aan deze organisatie. Beoordeling van het aantal uitgebrachte stemmen en de aanvullende informatie, zoals de financiële onderbouwing van het project en de praktische uitvoerbaarheid, maakt de plaats in het klassement definitief.

Het bedrag

De hoogte van het bedrag dat uitgereikt wordt, is afhankelijk van de ingezamelde sponsorgelden van de sponsortour Biking to Delft. De bedragen worden ingezameld door 3M medewerkers.
Voor elke renner die de finish haalt, stort 3M 100 euro in de kas van het 3M Fonds. Het totale bedrag wordt per land gelijkelijk verdeeld.

Uitreiking

16 Mei, tijdens het sponsorevenement Biking to Delft en na afloop van de wielerwedstrijd Olympia’s 3M Tour, wordt de Grote Gift aan de nummers 1 van België en Nederland uitgereikt.
De uitreiking vindt plaats bij het hoofdkantoor van 3M Nederland BV in Delft.

Uitsluiting

De jury is gedurende de looptijd van de actie, tot en met de uitreiking, te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen genomineerde organisaties van verdere deelname uit te sluiten.

Indien een organisatie van verdere deelname wordt uitgesloten vervallen daarmee onmiddellijk de publicatie- en communicatierechten zoals die hieronder zijn beschreven.

Publicatie- en communicatierechten

3M is gerechtigd om namen, merken en grafisch materiaal van de organisatie te gebruiken voor publicatie- en/of communicatiedoeleinden.

Organisaties die genomineerd zijn voor de Grote Gift mogen de volgende communicatie-uitingen doen ten aanzien van hun deelname:

 • plaatsen van het logo van het 3M Fonds, in het door 3M Belgium aangeleverde format, op de website of social media account van de organisatie;
 • het installeren van een link naar de 3M Fonds website;
 • Voor iedere andere vorm van communicatie omtrent de Grote Gift (inclusief de aanmelding en eventuele andere onderdelen van de procedure) dienen organisaties vooraf goedkeuring te hebben verkregen van 3M Belgium.

In vogelvlucht

Februari t/m 31 maart:

3M medewerkers kunnen Goede Doelen Organisaties aanmelden en Goede Doelen Organisaties kunnen zichzelf aanmelden; de jury beoordeelt de aanmelding en nomineert organisaties;

April:

3M medewerkers worden in de gelegenheid gesteld een pitch te doel voor hun aangemelde Goede Doel; 3M medewerkers in de Benelux stemmen op de genomineerde Goede Doelen;

1 mei:

Aanvullende informatie wordt opgevraagd bij de nummer 1 in België en de nummer 1 in Nederland; Eventueel volgt een bezoek door de jury aan de organisatie;

16 mei:

Uitreiking van de Grote Gift bij het hoofdkantoor van 3M Nederland in Delft.